Jak studiować książki Ducha Proroctwa?

Jak studiować ksiqżki Ducha Proroctwa?

Jeszcze za życia Ellen White (1827-1915) ktoś porównał jej pisma do teleskopu, który przybliża prawdy Pisma Świętego jak gwiazdy na niebie. Teleskop nie tworzy nowych gwiazd, ale wspomaga wzrok, pozwalając ujrzeć te, których nie widać gołym okiem. Ellen White zawsze twierdziła, że jej pisma nie są na tym samym poziomie, co Pismo Święte. Od początku do końca swojej niemal siedemdziesięcioletniej służby wywyższała Biblię i zachęcała ludzi do jej studiowania. W swojej pierwszej książce, opublikowanej w 1851 roku, napisała: „Polecam ci, drogi czytelniku, Słowo Boże jako zbiór zasad wiary i życia. Przez to Słowo będziemy sądzeni” (Early Writings, s. 78). „W swoim słowie, Biblii, Bóg przekazał ludziom wiedzę niezbędną do zbawienia. Stąd też Pismo Święte po winno zostać przyjęte jako autorytatywne, nieomylne objawie woli Boga. Zawarty jest w nim ideał charakteru, do ja kiego człowiek powinien dążyć, znajdują się w nim też wszelkie nauki i jest ono miernikiem naszego postępowania” (Wielki bój, s. 10). W odpowiedzi tym, którzy wierzyli, że jej pisma są dodatkiem do Biblii, oświadczyła: „Nie znacie Pisma Świętego. Gdybyście należycie studiowali Słowo Boże, pragnąc osiągnąć biblijny standard chrześcijańskiej doskonałości, to nie potrzebowalibyście Świadectw” (Testimonies, t. V, s. 664). Na pisała też: „Pan dał mniejsze światło, by prowadzić ludzi ku większemu światłu” (Colporteur Evangelist, s. 37). 

       Jak zaczqć? 

       Studiowanie książek Ducha Proroctwa jest tak samo osobistą sprawą jak studiowanie Biblii. Różne osoby będą do nie go podchodzić w różny sposób. Kiedy zaczynamy, powinniśmy zadać sobie pytanie: „Co Bóg chce mi powiedzieć, kiedy czytam? ” Jedynie, gdy gorliwie pragniemy poznać wolę Bożą wobec nas, możemy przejść do kolejnego kroku wyznaczenia czasu w ciągu dnia na nasze studium. Może to być rano albo wieczorem, kwadrans albo godzina lub więcej. Jednak cokolwiek ustalimy, musi to nam wejść w nawyk, gdyż regularność ma w tej kwestii istotne znaczenie. 

         Jak zacząć? Najlepiej od jednej lub dwóch książek, które Ellen White wydała za swego życia. Dobrą książką na początek jest niewielka, ale pełna duchowych treści Droga do Chry stusa. Następnie możemy przeczytać klasyczną biografię Chrystusa Życie Jezusa. Możemy też poznać wczesne doświadczenia religijne Ellen White czytając Doświadczenia i widzenia.

         Inną dobrą książką na początek jest Patriarchowie i prorocy, poświęcona studium pierwszej części Starego Testamen tu. Następnie możemy kontynuować czytanie czterech pozo stały książek z serii Konflikt Wieków, śledząc dzieje wielkie go boju między Chrystusem a szatanem od stworzenia świata aż po odnowienie ziemi. Jeśli interesują nas proroctwa i wydarzenia czasów końca, najlepszą lekturą będzie Wielki bój ostatnia część wspomnianej serii. 

         Po zapoznaniu się z najważniejszymi dziełami autorki, wybór kolejnych książek do dalszego czytania będzie zależny od zainteresowań czytelnika. Niektórzy mogą po prostu wy brać jakąkolwiek książkę z tych, które wydadzą się im interesujące. Inni mogą podejść do tej kwestii bardziej systematycznie, dzieląc dzieła autorki na grupy tematyczne i studiując je w określonej kolejności.  Wskazówki do studiowania książek Ducha Proroctwa Każdy czytelnik książek Ducha Proroctwa szybko się przekona, że Ellen White pisała na wiele tematów.

 

 Z uwagi na to polecamy pod rozwagę następujące wskazówki, które mogą okazać się pożyteczne. 

1. Książki Ducha Proroctwa nie mają na celu zająć miejsca wiary, działania, inicjatywy czy studiowania Biblii. 

2. Studiuj książki Ducha Proroctwa w poszukiwaniu Bożych rad, a nie w celu potwierdzenia własnych opinii. 

3. Książki Ducha Proroctwa są przesłaniem skierowanym osobiście do każdego, kto je czyta, a nie „biczem na grzeszników”. 

4. Studiuj wszystkie rady i wskazówki dostępne na dany temat, by uzyskać pełny obraz tego, czego Bóg pragnie nas nauczyć za pośrednictwem książek Ducha Proroctwa. 

5. Wnioski oparte na czytaniu książek Ducha Proroctwa muszą być zgodne z całą wymową zawartych w nich nauk. 

6. Studiuj konkretne rady w ich kontekście. Weź pod uwagę czas i okoliczności ich napisania. To, co było stosowne dla osób, do których rady te były pierwotnie skierowane, może się okazać zupełnie nieprzydatne w innej sytuacji. Rozważając świadectwa pisane do określonych instytucji i osób, weź  podówagę zmienne okoliczności. Także znaczenie pewnych słów mogło ulec zmianie z upływem czasu. 

7. Choć okoliczności się zmieniają, fundamentalne za sady przedstawione w książkach Ducha Proroctwa mają uniwersalne zastosowanie. Staraj się więc zrozumieć te zasady i właściwie odnieść je do swojej obecnej sytuacji. 

8. W książkach Ducha Proroctwa Bóg daje nam ideał, do którego powinniśmy zmierzać. Jeśli w jakimś aspekcie wykazujemy braki, nie powinniśmy popadać w zniechęcenie. Potrzeba czasu, by Bóg nas zmienił. Dziękujmy Bogu, że nie odrzuca On swoich wiernych, nawet, jeśli okazują się dalecy od Jego ideału.

9. Podchodź z całą uczciwością do rad zawartych w książkach Ducha Proroctwa. Musisz zrozumieć, że twoja postawa w tej kwestii determinuje twoje po stępowanie, jak również wpływa na innych ludzi. 

10. Konsekwentnie stosuj rady zawarte w książkach Ducha Proroctwa. Nie wolno nam przyjmować nie których z nich, a pozostałe odrzucać. 

11. Bądź tolerancyjny wobec innych. Różni ludzie przeszli rozmaite doświadczenia i zostali ukształtowani przez warunki życiowe, których nie znasz i nie rozumiesz. Są sprawy, które musimy rozstrzygnąć osobiście z Bogiem i we własnym sumieniu. Bądź świadom także tego, że Bóg daje ludziom prawo wątpić, jeśli tak decydują. 

12. Czytaj książki Ducha Proroctwa w pełnych przekładach, a nie z nieautoryzowanych fragmentów czy zbiorów wyrwanych z kontekstu cytatów. Tak, więc, studiując książki Ducha Proroctwa pozwól Bogu, by prowadził cię w tym studium, wyznacz czas na czy tanie, określ plan stosowny do twoich duchowych potrzeb, a następnie zacznij z modlitwą, wiedząc, że Bóg będzie cię błogosławił, gdy poświęcisz czas na to, co wiąże się z Jego działaniem w Twoim życiu.

Jak studiować ksiqżki Ducha Proroctwa? 

*Pewien krytyk pism Ellen White napisał, że jej język przypomina wypowiedzi wiejskiego prawnika, sugerując, że przekazywała ona mądre spostrzeżenia i rady w prosty, popularny i dosadny sposób. Biorąc pod uwagę fakt, iż Ellen White posiadała jedynie bardzo elementarne wykształcenie, a mimo to napisała tyle cenionych książek, wywierających głęboki wpływ na ludzi, skąd brała się jej mądrość? 

*Wielu ludzi wybierało niewielkie fragmenty z książek Ellen White i zestawiało je razem, opierając na nich teologiczne twierdzenia, których autorka nigdy nawet nie miała na myśli. W jaki sposób powinniśmy odpowiedzialnie cytować dzieła Ellen White, unikając tego rodzaju błędów? 

*Niektórzy twierdzą, że pisma Ellen White miały znaczenie dla czytelników współczesnych autorce, ale nie mają takiego znaczenia dla nas. Jak możemy zaprzeczyć takim twierdzeniom na początku XXI wieku? Rozważ niektóre z tematów poruszanych przez Ellen White: niezmienny problem grzechu, niezmienny Boży plan zbawienia, znaki czasów końca i wypełniające się proroctwa, nasze wieczne przeznaczenie. 

*Zwłaszcza dla młodzieży: Jako nastolatka Ellen White zmagała się z brakiem poczucia własnej wartości, także pod względem duchowym. Uważała się za zwyczajną osobę, którą Bóg obdarzył szczególnym darem, aby służyła bliźnim. Czy myślałeś kiedyś o książkach Ellen White jako Bożym darze przeznaczonym specjalnie dla ciebie?

Tekst został zaczerpnięty z książki.,, Bądz gotowy na spotkanie z Jezusem,,