Jak studiować Biblię?

 

Jak studiować Biblie.

     Biblia jest Słowem Bożym. Jest to Słowo żywe (Hebr.4,12), stanowi źródło prawdy (Jan 17,17) i zawiera moc zdolną zmieniać ludzkie życie (Jan 6,63). Kiedy otwieramy Biblię, słyszymy głos Boga mówiącego do nas. Poniżej zamieszczone są pewne sugestie mogące pomóc ci w lepszym studiowaniu Biblii. Właściwe nastawienie umysłu. Biorąc Biblię do ręki, znajdujemy się w obecności Boga. Słowa tej księgi zostały zapisane przez wybranych ludzi, natchnionych przez Ducha Świętego (II Tym.3,16).Z jej kart Bóg przemawia do nas, a my mamy słuchać. Dlatego powinniśmy czytać i studiować Biblię w pokorze ducha i gotowości uczenia się. Poleganie na swojej wiedzy, właściwe naukowcom, nie jest odpowiednią postaw z jaką ludzie powinni podchodzić do źródła duchowej prawdy. „Musimy posiadać ducha pokory i chęć uczenia się otrzymać wiedzę od wielkiego Jestem” (Wielki bój,s.415)

      Ponieważ duchowe prawdy należy duchowo rozpoznawać, musimy posiadać otwartą łączność z Duchem Świętym aby mógł On przekonywać nas do biblijnych prawd, które poznajemy. Przystępując do czytania Biblii, musimy unikać wszelkich zewnętrznych czynników, które mogłyby rozpraszać naszą uwagę. Jeśli nasze myśli zaczynają błądzić w kierunku powszednich spraw, musimy się na nowo skoncentrować i jeszcze raz przeczytać ostatni fragment, aby upewnić się, czy należycie go zrozumieliśmy. Karmiąc nasze umysły obrazami okrucieństwa i przemocy prezentowanymi w filmach i programach telewizyjnych, wprawiamy się w stan ekscytacji, który skutecznie uniemożliwia nam prawidłowe pojmowanie duchowych prawd zawartych w Piśmie Świętym. Wybierz odpowiednie miejsce i czas na studiowanie Słowa Bożego. Kiedy nasze umysły są wypoczęte i pobudzone do działania, Słowo Boże wywiera na nas głębszy wpływ. Czytaj Biblię w miejscu spokojnym i cichym. Wycisz się także wewnętrznie abyś mógł usłyszeć głos płynący z kart świętej Księgi: „Uspkójcie się, a wiedzcie, żem Ja Bóg” (Ps.46,11 Biblia Gdańska) 

     Jednym z najlepszych sposobów zachęcenia do regularnego studiowania Pisma Świętego i książek Ducha Proroctwa jest rodzinne nabożeństwo. Ellen White mówi nam, że „W dążeniu do rozbudzenia i wzmocnienia umiłowania studium Biblii, wiele zależy od rodzinnego nabożeństwa. Czas porannego i wieczornego nabożeństwa powinien być najlepszym i najcenniejszym czasem w ciągu dnia” {MyLife Today, s.30} Czy może być coś wspanialszego, niż rodzina wspólnie studiująca Słowo Boże?, 

     Rodziny w których są małe dzieci, mogą się posłużyć przekładami i parafrazami Biblii przeznaczonymi dla najmłodszych. W miarę jak dzieci dorastają, dziecięce Biblie należy zastąpić normalnymi przekładami Pisma Świętego. Rodzice powinni zachęcać siebie nawzajem i dzieci do rozmowy o tym, co przeczytali w Biblii. Ellen White radzi aby my zadawali pytania dotyczące przeczytanego fragmentu i próbowali na nie odpowiadać (Testimonies, t. VII, s. 43). Powinniśmy studiować Pismo Święte w sposób jak najbardziej praktyczny, dzieląc się ze sobą tym, co historie biblijne, obietnice znaczą dla nas osobiście. Jeśli dzieci nie rozumieją czegoś co znajduje się w Biblii, musimy je zachęcić, by zadawały pytania, a także uczyć je, jak mogą się posługiwać materiałami  pomocniczymi w postaci dobrych komentarzy, słowników i konkordancji biblijnych.

      Nabożeństwo rodzinne jest także dobrym czasem na czytanie książek Ducha Proroctwa. Dla młodszych dzieci możemy wybierać fragmenty z serii Konflikt Wieków, zwłaszcza te, relacjonują historie biblijne. Doskonałą książką do tego celu jest Życie Jezusa. Możemy też posłużyć się tematyczynym podejściem do pism Ellen White, by omówić kwestię, które interesuje rodzinę w danym czasie. Cokolwiek czynimy musimy unikać sytuacji, w której czytanie książek Ducha proroctwa będzie odbierane przez dzieci jako nudne zajęcie, trzeba jakoś „przetrwać”. Taka sytuacja wytworzy u nich negatywne nastawienie do Ducha Proroctwa.

     Przy zachowaniu właściwej postawy, czytanie Biblii może prowadzić do pozytywnych zmian w naszym życiu. „Nic tak wzmacnia intelektu, jak badanie Pisma Świętego. Żadne książki nie potrafią tak uwznioślić myśli i wzmocnić władz umysłowych, jak głębokie, szlachetne prawdy Biblii” (Droga Chrystusa, s. 112).

     Modlitwa 

     Studiowanie Słowa Bożego zawsze powinno się rozpoczynać modlitwą. Możemy zaprosić Ducha Świętego, który natchnął pisarzy Biblii, by napełnił nasze umysły swoją obecnością i uzdolnił nas do zrozumienia tego, co będziemy czytać. Zawsze musimy prosić Go, by dawał nam postawę gotowości uczenia się, pokorę uczniów. Studiując Biblię, możemy co pewien czas przerywać czytanie, by powiedzieć Bogu o tym, co przeczytaliśmy. Jeśli jest to jakaś obietnica, możemy od nieść ją do siebie i podziękować za nią Bogu. Jeśli jest to pouczenie, możemy prosić Go, by pomógł nam wprowadzić je w życie. Jeśli jest to ostrzeżenie, prośmy o siłę i mądrość, aby właściwie z niego skorzystać. Nasze czytanie i studiowanie powinno mieć formę dwustronnej konwersacji. 

     Zaczqć od tego, co znane

    Dla początkujących najłatwiejszym sposobem rozpoczęcia czytania Biblii jest zapoznanie się z historią i naukami Jezusa, najlepiej za pośrednictwem Ewangelii Jana. Następ nie można przeczytać pozostałe trzy ewangelie, dla pełniejszego obrazu życia i działalności Jezusa. Potem można przejść do dowolnie wybranej księgi. Osoby mające upodobanie do studiowania historii z radością zagłębią się w lekturę Pięciu Ksiąg Mojżesza, zawierające historię patriarchów i Izraela, a także innych starotestamentowych ksiąg historycznych, jak również Dziejów Apostolskich. Miłośnikom poezji przy padną do gustu Księga Psalmów i Księga Hioba. Amatorzy filozoficznych rozważań nie zawiodą się na Księdze Przypowieści i Księdze Kaznodziei. Romantykom polecić można Pieśń nad Pieśniami. Osoby zainteresowane proroctwami znajdą pole do szerokich studiów w Księdze Daniela, Objawieniu Jana i klasycznych księgach prorockich Starego Testamentu. Listy nowotestamentowe przyniosą wiele pożytku tym, którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat praktycznego życia chrześcijańskiego, zarówno indywidualnego, jak i we wspólnocie zborowej. Od czegokolwiek zaczniemy, po winniśmy następnie przejść do innych ksiąg Biblii. Niejedno krotnie będziemy zaskoczeni tym, że zrozumienie Pisma Świętego nie nastręcza aż tylu problemów, ilu się spodziewaliśmy. 

   Posługuj się konkordancjq 

    W miarę jak Duch Święty uświadamia nam doniosłość dane go zagadnienia, konkordancja biblijna pomoże nam znaleźć inne fragmenty Pisma Świętego, zawierające dodatkowe informacje na ten temat. Kiedy napotykamy pozorne sprzeczności, nie po winniśmy pochopnie wyciągać wniosków. Powinniśmy zaczekać z osądem, aż zbierzemy więcej informacji. Ponieważ wszystko, co znajduje się w Biblii, zostało w niej zawarte pod wpływem na tchnienia Ducha Świętego, wszystkie biblijne nauki są spójne ze sobą. Musimy jedynie cierpliwie pozwolić Duchowi, by prowadził nas w rozwiązywaniu pozornych sprzeczności. Przy pomocy konkordancji odszukaj inne fragmenty odnoszące się do danego tematu i mogące pomóc w rozwiązaniu problemu. 

     Większość konkordancji służy odnajdywaniu innych wersetów Pisma Świętego, zawierających dane słowo czy zasadniczą myśl. Niektóre specjalistyczne konkordancje są bardziej szczegółowe i przeznaczone do bardziej dogłębnego studiowania Biblii. Podają one hebrajskie lub greckie słowa, które zostały przetłumaczone na określone słowa w języku polskim. Np., jeśli interesuje nas polskie słowo „korona” w Nowym Testamencie, dowiemy się, że diadema na siedmiu głowach czerwonego smoka w Obj. 12,3 i wiele koron, jakie nosi Jezus w Obj. 19,12 różni się odstefanos na głowie kobiety odzianej w słońce w Obj. 12,1-2. 

      kiedy zasięgniemy informacji z bardziej szczegółowej konkordancji i potrzebujemy dalszych informacji, możemy skorzystać z encyklopedii biblijnych. Dowiemy się z nich, że korona na głowie kobiety w Obj. 12 to wieniec zazwyczaj wykonywany z roślin, a będący oznaką zwycięstwa. Jak na ironię, korona z cierni wciśnięta na głowę Jezusa w szyderczym geście nazwana jest stefanos wieniec zwycięstwa. Diademy noszone przez Jezusa w Obj. 19,12 (BG korony) to w rzeczywistości niebiesko-białe tasiemki, które przytrzymywały królewski turban władców perskich. Takie niebieskie tasiemki same w sobie stanowiły symbol królewskiej władzy, a od ich greckiej nazwy, diadema pochodzi polskie słowo diadem. Ponieważ diadema to w rzeczywistości tasiemka, czytelnik może zrozumieć, jak to możliwe, że Jezus nosi ich „wiele” jednocześnie.

      Ucz się na pamięć

      Możemy poprawiać naszą pamięć i wzmacniać życie duchowe przez zapamiętywanie ulubionych wersetów i fragmentów Pisma Świętego. Dzięki temu będziemy mieli fragmenty Słowa Bożego zawsze przy sobie, czerpiąc z nich pocieszenie i wzmocnienie. Takie fragmenty zapamiętane przez nas będą linią obrony przeciwko pokusom i zwiedzeniom szatańskim. Lud Boży otrzymał zapewnienie, że „ci, którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii ostoją się w ostatecznej walce” (Wielki bój, s. 411).

      Na początek ucz się na pamięć psalmów. Zostały one napisane jako teksty pieśni i dlatego posiadają rytm, który ułatwia ich zapamiętywanie. Ewangelia Marka także jest łatwa do zapamiętania. Niektórzy bibliści są przekonani, że w Kościele wczesnochrześcijańskim ewangeliści uczyli się Ewangelii Marka na pamięć, aby przekazywać ją tym, których nauczali prawdy o Jezusie. 

      Pozwól Biblii mówić do ciebie 

       Nie wolno nam czytać Pisma Świętego w poszukiwaniu potwierdzenia wcześniej przyjętych poglądów. Aby zrozumieć prawdziwe znaczenie tekstu biblijnego, powinniśmy przyjmować najprostsze znaczenie słów, o ile nie jest wyraźnie zaznaczone, że mają one znaczenie symboliczne, jak w przypowieściach czy proroctwach. 

       Kiedy Biblia stosuje symboliczną formę wypowiedzi, wówczas wyjaśnia znaczenie użytej symboliki. Czasami wyjaśnienie to znajduje się w bezpośrednim kontekście danej wypowiedzi. Na przykład, w Obj. 17,1 czytamy o „wielkiej wszetecznicy, która rozsiadła się nad wielu wodami”. W wersecie 15 tego samego rozdziału Jan wyjaśnia, że wody symbolizują „ludy i tłumy, i narody, i języki”. Jeśli wrócimy do wielkie go smoka z Obj. 12,3-4, to w wersecie 9 odkryjemy, że symbol ten oznacza szatana. Tak, więc w przypadku wód i smoka Jan niemal natychmiast wyjaśnia, co te symbole oznaczają. 

       Jednak czasami bezpośredni kontekst nie identyfikuje pewnych symboli ani nie podaje wyraźnie, co one oznaczają. W takich przypadkach inne rozdziały czy nawet księgi Biblii pomagają nam zrozumieć znaczenie tych symboli. Na przy kład, Objawienie przedstawia czytelnikowi dwie kobiety jedną „odzianą w słońce” (Obj. 12,1-2), a drugą odzianą w szkarłat i „pijaną krwią świętych” (Obj. 17,4-6). Ze starotestamentowych wyobrażeń i porównań czytelnik dowie się, że kobieta symbolizuje religijne ugrupowanie lub Kościół (Ps. 9,14). Tak więc kobieta ubrana w słońce w Obj. 12 symbolizuje wierny lud Boży, natomiast kobieta ubrana w szkarłat w Obj. 17 to odstępczy kościół. 

         Powinniśmy się wystrzegać wyliczania dat przełomowych wydarzeń na podstawie okresów proroczych podanych w Biblii. Proroctwa odnoszące się do czasu muszą być ściśle osadzone w kontekście i wykładane zgodnie z biblijnymi zasadami ich interpretacji. Na przykład, okresy prorocze znajdujące się w Dań. 9,24-27 odgrywają kluczową rolę w proroctwie o 2300 latach z Dań. 8,14. W Dań. 9 każde odniesienie do czasu, poczynione przez anioła, występuje w ścisłej zależności z tym właśnie okresem 2300 lat. Nie wolno nam więc wypaczać proroctwa o siedemdziesięciu tygodniach i nadawać mu wymowy, która wykraczałaby poza wspomniany okres. 

        Pamiętaj, iż nie należy dowolnie interpretować proroczych dat i wyrywać ich z historyczno-chronologicznego kontekstu. Ponadto należy właściwie rozumieć formuły czasu rzeczywistego i czasu proroczego. Biblia dokonuje tu wyraźnego rozróżnienia. Jeśli uczciwie podchodzimy do studiowania Pisma Świętego, Duch Święty dopilnuje, byśmy otrzymali słuszną nagrodę za wysiłek włożony w to zaszczytne i nad wyraz pożyteczne zadanie. 

          Przewodniki do studiowania Biblii Najpopularniejszym adwentystycznym przewodnikiem do studiowania Biblii są Lekcje Biblijne przeznaczone do studiowania w Szkole Sobotniej. Kwartalnik ten jest z reguły po święcony studium danego zagadnienia lub księgi biblijnej. Daje on okazję studiowania szerszego kontekstu, w którym występują studiowane fragmenty Pisma Świętego. Takie poszerzenie studium daje głębszy wgląd w omawiany temat. Dzięki temu podczas lekcji Szkoły Sobotniej uczestnicy mogą się skupić na studiowaniu Biblii, a nie przedstawianiu swoich opinii. 

            Takie podręczniki biblijne jak Wspólne studiowanie Biblii Marka Finleya mogą być bardzo przydatne do tematycznego studiowania Biblii, jak również udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące określonych biblijnych zagadnień. Jednak w kwestii wzmacniania duchowego życia nic nie zastąpi starannego czytania większych fragmentów Pisma Świętego czterech-pięciu rozdziałów jeden po drugim lub jednej mniejszej księgi w całości. Taką lekturę należy poprzedzić i przeplatać modlitwą o zrozumienie i siłę do życia zgodnie ze Słowem Boży

 
 Tekst został zaczerpnięty z książki. ,,Bądz gotowy na spotkanie z Jezusem,,